Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Aktuālais foto
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Vienību izvietojums
Vienību izvietojums

Nacionālo bruņoto spēku vienību izvietojumu miera laikam nosaka aizsardzības ministrs pēc Nacionālo bruņoto spēku komandiera priekšlikuma.

Nacionālo bruņoto spēku vienības izvieto militārajos objektos. Militārais objekts ir Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā vai citas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs nekustamais īpašums (tā daļa), kas nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai pildītu tiem noteiktos uzdevumus. Militāro objektu apzīmēšanai lieto speciālas informatīvās zīmes. Informatīvo zīmju paraugus, šo zīmju lietošanas un izvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Iedzīvotājiem ir tiesības Aizsardzības ministrijas noteiktajā kārtībā apmeklēt vienību izvietojumus (militāros objektus), iepazīstoties ar karavīru sadzīves apstākļiem, viņu materiāli tehnisko nodrošinājumu un militāro apmācību. Personai ir pienākums ievērot militārajā objektā noteikto uzturēšanās kārtību. Persona, kas to neievēro, var tikt izraidīta no militārā objekta.

Personai aizliegts bez atļaujas iekļūt militārajā objektā. Par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Militārās policijas apsargājamās teritorijās saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.3 pantu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit eiro. Savukārt par militāro objektu aprīkojuma bojāšanu uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit eiro.

Militārie objekti var tikt iekļauti kritiskās infrastruktūras kopumā. Kritiskā infrastruktūra ir objekti, sistēmas vai to daļas, kuras ir būtiskas svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanas, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts funkciju īstenošanu.

Bez saskaņošanas ar kritiskās infrastruktūras objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju aizliegts veikt tā filmēšanu, fotografēšanu vai jebkāda cita veida dokumentēšanu, ja pie attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta novietota informatīva norāde "BEZ SASKAŅOŠANAS FOTOGRAFĒT, FILMĒT AIZLIEGTS".

Ap valsts aizsardzības objektiem var tik izveidotas aizsargjoslas. Tās tiek noteiktas, lai:
- nodrošinātu valsts aizsardzības objektu drošību un ekspluatāciju, kā arī mazinātu šaušanas un spridzināšanas rezultātā radušos triecienviļņu un trokšņu negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, mājdzīvniekiem un būvēm, kas atrodas valsts aizsardzības objekta tuvumā, un garantētu cilvēku un viņu īpašuma drošību ārkārtējos gadījumos;
- nodrošinātu, ka netiek apdraudēta valsts funkciju un uzdevumu izpilde valsts aizsardzības objektos.

Aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem minimālais platums ir 25 metri, skaitot no valsts aizsardzības objekta ārējām robežām, maksimālais platums — 600 metru. To valsts aizsardzības objektu sarakstu, ap kuriem tiek veidotas aizsargjoslas, un aizsargjoslas platumu ap katru valsts aizsardzības objektu, kā arī  darbību ierobežojumus aizsargjoslās nosaka Ministru kabinets.

Aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības objekta valdītāju ir aizliegts:
- ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas, kā arī celt teltis un kurt ugunskurus;
- rīkot publiskus pasākumus, to skaitā sapulces, gājienus un piketus;
- turēt dzīvniekus un nokraut materiālus;
- novietot mehāniskos transportlīdzekļus un traktortehniku vai citu tehniku, kas netiek izmantota valsts aizsardzības objektā izvietoto valsts pārvaldes institūciju funkciju nodrošināšanai. 

Papildus minētajiem ierobežojumiem bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības objekta valdītāju ir aizliegts fotografēt, filmēt vai citādā veidā dokumentēt valsts aizsardzības objektu.

Aizsargjoslā ap bruņoto spēku aviācijas bāzi Ķeguma novada Rembates pagastā papildus minētajiem ierobežojumiem bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības objekta valdītāju ir aizliegts audzēt kokus. 

Par noteikto uzturēšanās ierobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.4 pantu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.  Savukārt par saimnieciskās darbības veikšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro, bet par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz aprobežojumiem aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem militārajos objektos Aizsardzības ministrija var nodot akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži".

Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic ne tuvāk par 500 m no militārās infrastruktūras objektiem, kuri tiek izmantoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, izņemot gadījumu, kad lidojums ir saskaņots ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.  Militārās infrastruktūras objektus, virs kuriem un kuru tuvumā aizliegts veikt lidojumus, nosaka Ministru kabinets.

Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic ne tuvāk par 500 m no karakuģiem ostas akvatorijā un jūrā un neveic gaisa telpas aizliegtajās zonās, īslaicīgi rezervētajās zonās un īslaicīgi norobežotajās zonās, kas izveidotas Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, to aktīvās darbības laikā.

Nacionālie bruņotie spēki ir tiesīgi pieprasīt pārtraukt lidojumu, ja netiek ievērotas noteikumu prasības.

Lai novērstu kaitējumu valsts aizsardzības interesēm, Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu vai tādu cita veida lidaparātu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, pielietojot šaujamieročus vai speciālos līdzekļus, ja attiecīgais lidojums veikts, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto lidojumu aizliegumu virs militārajiem objektiem vai to tuvumā, virs karakuģiem, kā arī gaisa telpas aizliegtajās zonās, īslaicīgi rezervētajās zonās un īslaicīgi norobežotajās zonās, kas izveidotas Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, vai radot pamatotus draudus personām, kuru apsardze tiek veikta saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 6.1 panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktu. Bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu vai tādu cita veida lidaparātu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, kā arī incidenta apstākļu noskaidrošanu veic Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar kompetentajām valsts institūcijām atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Nacionālo bruņoto spēku vienību izvietojums

 

 

Vienības nosaukums 

Adrese 

 AS

NBS Apvienotais štābs 

Krustabaznīcas iela 9,Rīga, LV-1006

 

Rekrutēšanas un atlases centrs  Krustabaznīcas iela 9,Rīga, LV-1006   

 Szs

 Sauszemes spēku kājnieku brigāde01

Kājnieku brigādes štābs  Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

01

Kājnieku brigādes štāba un sakaru rota   Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

Latbatt[1]

1.mehanizētais kājnieku bataljons   Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

06

2.kājnieku bataljons  Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

Kaujas atbalsta bataljons  Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

07

Kaujas nodrošinājuma bataljons

Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

GS_embl

Gaisa spēku aviācijas bāze  

GS_embl

Aviācijas bāzes štābs  Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016
Gaisa telpas novērošanas eskadriļa  Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016
Aviācijas eskadriļa  Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016
Pretgaisa aizsardzības divizions Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016

Sakaru un lidojumu nodrošinājuma posms

Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016

Js

Jūras spēku flotileFlotiles štābs  Roņu iela 2, Liepāja, LV-3400
Mīnu kuģu eskadra  Roņu iela 2, Liepāja, LV-3400
Patruļkuģu eskadra  Birzes iela 4 Rīga, LV-1016
Jūras novērošanas un sakaru dienests  Roņu iela 2, Liepāja, LV-3400
Baltijas valstu pretmīnu aprīkojuma darbnīca  Roņu iela 2, Liepāja, LV-3400

Krasta apsardzes dienests 

Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015

Latvijas Republikas Zemessardze (ZS)ZS štābs  Maiznīcas iela 5, Rīga, LV-1001

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība     
  Zemessardzes Speciālais PSYOPS atbalsta vads „Kaugurmuiža”, Cēsu iela 54, Valmiera, LV-4201   

 

Zemessardzes veterānu apvienība     
  Zemessardzes orķestris un koris     

Zemessardzes 4.brigādes štābs Atmodas bulvāris 9, Liepāja, LV-3414

44.kājnieku bataljons Atmodas bulvāris 9, Liepāja, LV-3414

45.nodrošinājuma bataljons  Ventspils iela 102, Kuldīga, LV-3301

46.kājnieku bataljons  „Vanagi”, Vārve, Ventspils raj., LV-3622

51.kājnieku bataljons Lauku iela 15, Dobele, LV-3701

52.kājnieku bataljons  Dambja iela 22, Jelgava, LV-3001

Zemessardzes 3.brigādes štābs  Dzintara iela 7, Rēzekne, LV-4601

25.kājnieku bataljons  O.Kalpaka iela 58, Gulbene, LV-4401

31.kājnieku bataljons Lāčplēša iela 1, Alūksne, LV-4301

32.kājnieku bataljons  Dzintara iela 7, Rēzekne, LV-4601

34.artilērijas bataljons  Lidotāju iela 3, Daugavpils, LV-5402

35.nodrošinājuma bataljons  „Litavnieki”, Preiļu novads, Preiļu rajons, LV-5301

55.kājnieku bataljons  Spīdolas iela 20, Aizkraukle, LV-5101

56.kājnieku bataljons  Pils rajons 38, Jēkabpils, LV-5202

Zemessardzes 2.brigādes štābs  Maiznīcas iela 5, Rīga, LV-1001

Studentu bataljons  Vienības gatve 56, Rīga, LV-1004

17.pretgaisa aizsardzības bataljons  Skulte, Mārupes novads, Rīgas rajons, LV-2166

19.nodrošinājuma bataljons  „Jugla-1”, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV-2130

22.kājnieku bataljons  „Kaugurmuiža”, Cēsu iela 54, Valmiera, LV-4201

27.kājnieku bataljons  Valmieras iela 8, Cēsis, LV-4101

54.inženiertehniskais bataljons 

Mednieku iela 12, Ogre, LV-5000

Emblema_mvp[1]

Mācību vadības pavēlniecība (MVP)Emblema_mvp[1]

MVP štābs Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014

Naa

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija   Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014

IS

Instruktoru skola  Valmieras iela 8, Cēsis, LV-4101

AKS

Kājnieku skola Lāčplēša iela 1, Alūksne, LV-4301

Vsk

Valodu skola  Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014

NMN

Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skola  Kadaga, Ādažu novads, LV-2103

Sskola

Sakaru skola  Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014

Jūras spēku Mācību centrs  Atmodas bulvāris 9,Liepāja, LV-3402

Ask

Sporta klubs 

Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006

Np

Nodrošinājuma pavēlniecība (NP)

Np

NP štābs Vienības gatve 56, Rīga, LV-1004

1.reģionālais nodrošinājuma centrs  Roņu iela 2, Liepāja, LV-34000
2.reģionālais nodrošinājuma centrs  Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016

3.reģionālais nodrošinājuma centrs  Kadaga, Ādažu novads, LV-2130
Apgādes un pakalpojumu centrs  Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009
Militārās medicīnas nodrošinājuma centrs  Ezermalas iela 6, Rīga, LV-1006
Autotransporta un nodrošinājuma centrs  Skanstes iela 8, Rīga, LV-1013

Pārvietošanas koordinācijas centrs  Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009
  Bruņojuma remonta centrs  Kadaga, Ādažu novads, LV-2103   
  Transporta remonta nodrošinājuma centrs  Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009   

Staba_batljons

Štāba bataljons

Krustabaznīcas iela 11,Rīga, LV-1006

Mp

Militārā policija

Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014
Suv

Speciālo uzdevumu vienība

Dzintara iela 63, Rīga, LV-1016
 
   
 
     
  

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473