Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve / Reģistrācija un uzskaite
Reģistrācija un uzskaite

Rezerves karavīru un rezervistu reģistrāciju, uzskaiti un iesaukšanu aktīvajā dienestā veic Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Rezerves karavīru un rezervistu reģistrācija un uzskaite ietver Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu reģistra izveidi, personas datu un citas informācijas iegūšanu par militārā dienesta uzskaitei pakļautām personām, šīs informācijas iekļaušanu reģistrā un reģistra uzturēšanu.

Reģistrā iekļauj ziņas par militārajam dienestam derīgiem:

1. rezerves karavīriem:

1.1.  no profesionālā dienesta atvaļinātajiem karavīriem (līdz 2002. gada 30. jūnijam aktīvā dienesta un ierindas dienesta karavīriem), kuri sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī;
1.2. zemessargiem, kuriem beidzies līgums par dienestu Zemessardzē un kuri apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī;
1.3. Latvijas pilsoņiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu;
1.4. jaunsargiem, kuri sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprinātā jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa vai valsts aizsardzības mācības noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu;

2. rezervistiem:

2.1. Latvijas pilsoņiem vīriešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
2.2. Latvijas pilsonēm sievietēm, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un izteikušas vēlmi tikt ieskaitītām rezervistos.

No profesionālā dienesta atvaļinātie karavīri un no dienesta Zemessardzē atvaļinātie zemessargi Militārā dienesta likumā norādītajos gadījumos stājas rezerves karavīru uzskaitē.

Latvijas pilsones sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un vēlas tikt ieskaitītas Nacionālo bruņoto spēku rezervē, ar attiecīgu iesniegumu vēršas rezerves uzskaites struktūrvienībā. Izskatot iesniegumu, struktūrvienība pieprasa no iestādēm lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un izvērtē sievietes atbilstību rezervistam izvirzītajām prasībām. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas rezerves uzskaites struktūrvienība pieņem lēmumu par sievietes ieskaitīšanu rezervē.

Pēc reģistrācijas rezerves uzskaites struktūrvienība rezerves karavīram izsniedz mobilizācijas norīkojumu. Tajā norāda rezerves karavīra personas datus, vienību, kādā rezerves karavīrs ieskaitīts dienestam rezervē un pildīs aktīvo dienestu mobilizācijas gadījumā, rezerves karavīra rīcību mobilizācijas gadījumā, ja netiek saņemta mobilizācijas pavēste, kā arī likumā noteikto atbildību par izvairīšanos no mobilizācijas.

Informāciju par reģistrā reģistrē­jamiem rezervistiem un informāciju ziņu aktualizēšanai par reģistrā reģistrētajiem rezerves karavīriem un rezervistiem rezerves uzskaites struktūrvienības iegūst:

1) no ārstniecības un izglītības iestādēm;
2) no Iedzīvotāju reģistra, invaliditātes informatīvās sistēmas, Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmas un Sodu reģistra.

Informāciju par visiem 18 gadu vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem (ja nepieciešams - par atsevišķiem rezervistiem un rezerves karavīriem) rezerves uzskaites struktūrvienības pieprasa no minētajām iestādēm un reģistriem papīra formā vai elektroniski, izmantojot integrēto valsts informācijas sistēmu. No ārstniecības iestādēm un Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmas pieprasa ziņas par veselības stāvokli, lai noteiktu iespējamos ierobežojumus pildīt militāro dienestu, no izglītības iestādēm - ziņas par iegūto izglītību, no Iedzīvotāju reģistra - deklarētās dzīvesvietas adresi, naturalizēto pilsoņu sarakstu, informāciju par uzvārda vai identitātes maiņu, kā arī ziņas par mirušajiem pilsoņiem, no invaliditātes informatīvās sistēmas - informāciju par pilsoņa invaliditāti, no Sodu reģistra - informāciju par sodāmību.

Rezerves uzskaites struktūrvienības informāciju par visiem 18 gadu vecumu sasniegušiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem pieprasa regulāri - reizi gadā. Informāciju par atsevišķiem rezerves karavīriem un rezervistiem pieprasa, kad tā nepieciešama.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 200.pants nosaka atbildību par rezerves uzskaites noteikumu nepildīšanu. Par ziņu nesniegšanu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit eiro.

Rezerves karavīri atrodas Nacionālo bruņoto spēku rezervē līdz Militārā dienesta likumā dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai.

Rezervisti atrodas Nacionālo bruņoto spēku rezervē līdz 55 gadu vecuma sasniegšanai.

Rezerves karavīru un rezervistu no militārā dienesta uzskaites noņem:

1) ja viņš ir sasniedzis Nacionālo bruņoto spēku rezervei noteikto maksimālo vecumu;
2) ja viņš veselības stāvokļa dēļ atzīts par nederīgu militārajam dienestam;
3) pieņemot profesionālajā dienestā;
4) iestājoties Zemessardzē;
5) ja viņš zaudē Latvijas pilsonību;
6) nāves gadījumā.

Noņemot rezerves karavīru vai rezervistu no militārā dienesta uzskaites, viņu izslēdz no reģistra.

Rezerves karavīra un rezervista dienesta apliecība

Dienesta apliecību izgatavo un reģistrē Atlases un rezerves personāla uzskaites centrs:
- pēc karavīra atvaļināšanās no profesionāla dienesta vai līguma ar zemessargu par dienestu Zemessardzē izbeigšanas;
- ja rezerves karavīrs tiek iesaukts aktīvajā dienestā vai rezervists uz mobilizācijas mācībām un viņam iepriekš nav izsniegta dienesta apliecība;
- pēc izmaiņām rezerves karavīra vai rezervista personas datos (vārda, uzvārda maiņa) un citā uz dienesta apliecības norādītajā informācijā;
- apliecība nozaudēta, nozagta vai bojāta;
- konstatētas nepilnības izsniegtajā dienesta apliecībā.

Rezerves karavīrs vai rezervists Atlases un rezerves uzskaites centrā iesniedz izgatavošanai nepieciešamo datu veidlapu un fotogrāfiju (3x4cm).

Rezerves karavīra  un rezervista apliecību neizsniedz, ja viņš noņemts no militārā dienesta uzskaites (Militāra dienesta likuma 68.pants).

Ja rezerves karavīrs vai rezervists iestājas profesionālajā vai Zemessardzes dienestā vai sasniedz maksimālo vecumu rezervē, zaudē Latvijas pilsonību vai veselības stāvokļa dēļ atzīts par nederīgu militārajam dienestam vai noņemts no militārā dienesta uzskaites, viņa pienākums ir nodot rezerves karavīra un rezervista apliecību Atlases un rezerves personāla uzskaites centrā.

Dienesta pildīšanas laikā apliecība pastāvīgi atrodas pie rezerves karavīra vai rezervista un apliecina viņa tiesības nēsāt, glabāt un lietot dienesta ieroci un speciālos līdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rezerves karavīrs vai rezervists personīgi atbild par apliecības saglabāšanu. Rezerves karavīram vai rezervistam ir pienākums glabāt apliecību, lai tā nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīga.

Ja apliecība nozaudēta, nozagta vai bojāta ārpus aktīvā dienesta pienākumu izpildes, rezerves karavīrs vai rezervists nekavējoties informē Atlases un rezerves personāla uzskaites centru.

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473