Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve / Rezerves karavīru, rezervistu iesaukšana mobilizācijas un mobilizācijas mācību gadījumā
Rezerves karavīru, rezervistu iesaukšana mobilizācijas un mobilizācijas mācību gadījumā

Mobilizācijas likums nosaka, ka Latvijas pilsoņu — rezerves karavīru un rezervistu — iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Rezerves karavīri un rezervisti var tikt iesaistīti mobilizācijas mācībās.

 

MOBILIZĀCIJA

Mobilizācijas gadījumā:
1. rezerves karavīrus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, nosūtot mobilizācijas pavēsti (pielikums) uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot mobilizācijas pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to personīgi pret parakstu. (Minēto prasību attiecībā uz pavēstes nosūtīšanu uz rezerves karavīra oficiālo elektronisko adresi piemēro ar 2019. gada 1. februāri. Likums nosaka, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana rezerves karavīram no 2019. gada 1. februāra ir obligāta. Rezerves karavīrs oficiālo elektronisko adresi izveido no 2019. gada 2. janvāra.)
2. rezervistus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, nosūtot mobilizācijas pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja tiem nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūtot mobilizācijas pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to personīgi pret parakstu;
3. papildus 1. un 2. apakšpunktā minētajam rezerves karavīrus un rezervistus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, izmantojot radio, televīziju un citus plašsaziņas līdzekļus.

Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienība aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā sagatavo mobilizācijas pavēstes un nosūta (izsniedz) tās:
1. rezerves karavīriem – ne vēlāk kā 48 stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā  laika, kad jāierodas mobilizācijas punktā (speciāli aprīkota vieta, kur pārbauda mobilizējamo rezerves karavīru un rezervistu veselību, nodrošina tos ar pārtiku, kā arī izsniedz tiem ekipējumu un karavīru apliecības);
2. rezervistiem – ne vēlāk kā 72 stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā  laika, kad jāierodas mobilizācijas punktā.

Rezerves karavīrs vai rezervists:
1. ne vēlāk kā 24 stundas pēc mobilizācijas pavēstes saņemšanas brīdina darba devēju vai izglītības iestādi par iesaukšanu aktīvajā dienestā;
2. mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā ierodas norādītajā mobilizācijas punktā.

Darba devējs, pie kura nodarbināts aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbinieka mobilizēšanu, pamatojoties uz darbinieka atvaļinājuma pieprasījumu, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas, bet pēc demobilizācijas atjauno darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, nodrošinot viņam darbu iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

Izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā mobilizēšanu uz mobilizācijas laiku atliek pārbaudījumu un citu studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus, saglabājot iemaksāto mācību maksu un tiesības pēc demobilizācijas turpināt mācības, bet pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

Aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists ierodas mobilizācijas punktā, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, karavīra apliecību (ja ir), transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir), potēšanas pasi (ja ir) un iesniegumu par dienesta atalgojuma pārskaitīšanu, norādot konta rekvizītus.

Par attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ rezerves karavīrs vai rezervists nav ieradies mobilizācijas pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā, atzīstami rezerves karavīru vai rezervistu tieši ietekmējoši nelaimes gadījuma vai dabas stihijas izraisīti apstākļi, ko rakstiski apliecinājusi pašvaldība vai policijas iestāde, vai slimība, ko rakstiski apliecinājis ārsts.

Ja mobilizācijas pavēsti saņēmušais rezerves karavīrs vai rezervists mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā nevar ierasties mobilizācijas punktā, viņš vai viņa tuvinieki par neierašanās iemesliem informē Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību, ierodoties personīgi, pa tālruni vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

Krimināllikuma 282.1.pants nosaka atbildību par izvairīšanos no mobilizācijas. Par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas, ja to izdarījusi persona, kura pakļauta mobilizācijai civilās aizsardzības pasākumu veikšanai, - soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījis rezerves karavīrs vai rezervists, - soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Iesaucamo personu, kas ieradusies pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā, pēc veselības pārbaudes, ekipēšanas un karavīra zvēresta došanas (ja zvērests nav dots iepriekš) ieskaita aktīvajā dienestā.

 

MOBILIZĀCIJAS MĀCĪBAS

Mobilizācijas mācībās iesaistītie rezerves karavīri un rezervisti par mobilizācijas mācībām tiek informēti ne vēlāk kā 30 dienas pirms mobilizācijas mācību sākuma, izsniedzot pavēsti par piedalīšanos mobilizācijas mācībās.

Pavēstes par mobilizācijas mācībām mobilizācijas mācībās iesaistī¬tajiem rezerves karavīriem un rezervistiem iesaistītajam personālam izsniedz iestāde, kas organizē mobilizācijas mācības.

Pēc pavēstes saņemšanas rezerves karavīriem un rezervistiem ir pienākums:
1. 24 stundu laikā brīdināt darba devēju par savu dalību mobilizācijas mācībās;
2. ierasties pavēstē norādītajā vietā un laikā.

Darba devējam, pie kura strādā darbinieks, kas saņēmis pavēsti par dalību mobilizācijas mācībās, ir šādi pienākumi:
1. ne vēlāk kā 24 stundas pirms darbinieka saņemtajā pavēstē norādītā ierašanās laika mācību vietā atbrīvot viņu no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku, saglabājot tam darba vietu;
2. samaksāt darbiniekam vai viņa pilnvarotai personai par nostrādāto darba laiku līdz darbinieka atbrīvošanai no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku;
3. pirms mācību uzsākšanas izsniegt darbiniekam izziņu par darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja darbiniekam noteikta laika alga, vai izziņu par vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja darbiniekam noteikta akorda alga.

Mobilizācijas mācībās vai mobilizācijas gatavības pārbaudē iesaistī¬tajam personālam izmaksā kompensāciju:
1. par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar nokļūšanu līdz mācību vai pārbaudes vietai un atpakaļ līdz deklarētajai dzīvesvietai, pēc braucienu apstiprinošu dokumentu iesniegšanas, ja izmantots sabiedriskais transports (izņemot taksometru);
2. par mācībās vai pārbaudē faktiski pavadītajām dienām, papildus piešķirot dienu pirms mācību vai pārbaudes sākuma un dienu pēc mācību vai pārbaudes noslēguma. Kompensācijas apmēru nosaka, ņemot vērā pirms mācībām vai pārbaudes darbiniekam darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja darbiniekam noteikta laika alga, vai vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja darbiniekam noteikta akorda alga.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473