Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Kandidātu atlase
Pieņemšana profesionālajā dienestā
Profesionālā dienesta līgums
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Rekrutēšana / Personālsastāva komplektēšana / Profesionālā dienesta līgums
Profesionālā dienesta līgums

Ar visiem profesionālā dienesta karavīriem noslēdz līgumu pēc vienota tipveida parauga. Profesionālā dienesta līgums ir vienošanās starp karavīru un AM par profesionālā dienesta izpildi.

Līgumu slēdz:
1. uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, vai līdz aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai;
2. uz laiku, kas nepārsniedz noteikto maksimālo vecumu dienesta pakāpei vai svarīgas profesijas kvalificētam speciālistam noteikto maksimālo vecumu;
3. uz starptautiskās operācijas laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Noslēdzot līgumu, karavīrs apņemas:
1. godprātīgi pildīt profesionālo dienestu, precīzi un bez ierunām pildīt komandieru (priekšnieku) likumīgās pavēles un rīkojumus, stingri ievērot iekšējos normatīvos aktus, labi pārzināt un uzturēt viņam uzticēto tehniku (bruņojumu);
2. ievērot un precīzi pildīt Latvijas Republikas normatīvo aktu un militāro reglamentu normas un starptautiskajos tiesību aktos noteiktās prasības;
3. neizpaust valsts un dienesta noslēpumus, ievērot likuma “Par valsts noslēpumu” prasības;
4. ievērot Militārā dienesta likumā karavīram noteiktos aizliegumus;
5. apgūt militārās zināšanas, kaujas tehniku un bruņojumu un ievērot tā izmantošanas noteikumus un prasības;
6. pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta turpināt dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē;
7. piedalīties starptautiskajās operācijās saskaņā ar LR saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un LR normatīvajiem aktiem;
8. informēt tiešo komandieri (vismaz divus mēnešus pirms) par paredzamajiem apstākļiem (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums u.tml.), kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem karavīram dod tiesības nepildīt dienesta pienākumus.

Līgums par profesionālo dienestu stājas spēkā pēc vienības komandiera pavēles izdošanas ar datumu, kad karavīrs ieskaitīts vienības personālsastāvā.

Ja līguma darbības laikā tiek grozīti normatīvie akti, kas skar līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus, tie ir saistoši līgumslēdzējām pusēm.

Līgumu izbeidz, tā termiņam beidzoties vai pirms līgumā noteiktā termiņa paredzētajos gadījumos.

Pēc līguma termiņa beigšanās to, pusēm vienojoties, var pagarināt katru reizi noteikto laiku, bet ne ilgāk kā līdz aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai.

Profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa var izbeigt katrā laikā, pusēm par to vienojoties.

Profesionālā dienesta līgumu pēc vadības iniciatīvas ar karavīru pirms termiņa izbeidz, ja:
1. karavīrs zaudējis Latvijas pilsonību;
2. karavīrs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ;
3. pārbaudes laikā noskaidrojas, ka karavīrs neatbilst dienesta prasībām;
4. ir atklājušies apstākļi, kas saskaņā ar likumu liedz karavīram pildīt aktīvo dienestu vai ieņemt amatu, un šos apstākļus nevar novērst;
5. karavīra dienesta nespējas laiks slimības dēļ ir ilgāks par četriem mēnešiem (120 dienām), ja slimība vai ievainojums (trauma) nav gūti, pildot dienesta pienākumus;
6. likvidē vai reorganizē vienību (apakšvienību) vai samazina karavīru skaitu;
7. karavīram kā disciplinārsods piemērota atvaļināšana no aktīvā dienesta;
8. ir notiesājošs tiesas spriedums.

Profesionālā dienesta līgumu ar karavīru izbeidz aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks).
Ja tiesa piespriedusi karavīram par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības sodu, kas ir vieglāks par brīvības atņemšanu, aizsardzības ministrs ir tiesīgs profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa neizbeigt.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473