Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pabalsti
Kompensācijas
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Sociālās garantijas / Pabalsti
Pabalsti

Karavīru sociālo garantiju pabalstu kopumu veido atvaļinājuma pabalsts, izdienas pabalsts, pārcelšanās pabalsts, ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības bojājuma vai nāves gadījumā izmaksājamie pabalsti, pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, atvaļināšanas pabalsts un pabalsts par bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam.

 

Atvaļinājuma pabalsts

Karavīrs, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu.

Atvaļinājuma pabalstu piešķir vienu reizi kalendāra gadā un izmaksā karavīram, viņam pirmo reizi konkrētajā kalendāra gadā aizejot atvaļinājumā. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu.

Karavīri saņem atvaļinājuma pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā.

Atvaļinājuma ilgums ir 30 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas. Lidotājiem, gaisa un jūras kuģu apkalpē dienošajiem karavīriem un sapieriem spridzinātājiem, kuri veic spridzināšanas darbus – 40 kalendāra dienas.

Pēc katriem pieciem nepārtraukti nodienētajiem gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim dienām, bet ne vairāk kā par 15 kalendāra dienām kopumā. 

 

Izdienas pabalsts

Karavīrs ik pēc pieciem profesionālā dienesta gadiem saņem vienreizēju pabalstu pēdējo triju mēnešu mēnešalgu un piemaksu apmērā, ja profesionālā dienesta līgums pēc tā termiņa beigām tiek pagarināts.

 

Pārcelšanās pabalsts

Ja karavīra pieņemšana profesionālajā dienestā vai pārvietošana dienesta interesēs ir saistīta ar dzīvesvietas maiņu uz citu administratīvo teritoriju, pēc pārcelšanās uz dienesta vietu viņam izmaksā vienreizēju pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un 50 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas par katru ģimenes locekli, kas pārceļas uz jauno dzīvesvietu kopā ar viņu.

 

Karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā izmaksājamie pabalsti

Ja karavīram aktīvā dienesta laikā vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta noteikta invaliditāte dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūta ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ vai tādas slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība), viņam izmaksā vienreizēju pabalstu: 

- I grupas invalīdam -

71 145 euro

- II grupas invalīdam -

35 573 euro

- III grupas invalīdam -

14 229 euro

Karavīram, kurš aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, guvis veselības bojājumus, bet kuram nav noteikta invaliditāte, izmaksā vienreizēju pabalstu:

Veselības bojājums   

Smags veselības bojājums

10 000 euro

Vidēji smags veselības bojājums

5000 euro

Viegls veselības bojājums
(ja darba nespēja ilgst ilgāk par 6 dienām)

50 eur, ja gūts individuālos sporta treniņos vai treniņnodarbībās

100 eur, ja gūts sporta pasākumos (sacensībās, čempionātā, spartakiādē, sporta spēlēs) 

200 eur pārējos gadījumos

 

Karavīram, kurš, pildot militāro dienestu, ir saslimis, pēc ārstēšanās atzīts par turpmākajam aktīvajam dienestam nederīgu un tāpēc pirms dienesta (līguma) termiņa beigām atvaļināts no profesionālā dienesta, izmaksā vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā.

Bojā gājušo karavīru laulātajiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā pabalstu 100 000 eur apmērā, ja:
-          rezerves karavīrs vai rezervists gājis bojā aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;
-          karavīrs gājis bojā, Nacionālo bruņoto spēku kontingenta sastāvā saskaņā ar starptautiskās organizācijas apstiprinātu mandātu piedaloties starptautiskajā operācijā vai starptautiskajā operācijā, kurā dalība noteikta ar Saeimas lēmumu, vai pildot ar komandiera (priekšnieka) pavēli noteiktus uzdevumus, kas saistīti ar ieroču vai bruņojuma pielietošanu un paredz reālu karavīra veselības un dzīvības apdraudējumu;
-          karavīrs gājis bojā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta miris ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai tādas slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi.

Ja karavīrs gājis bojā aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta miris ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai tādas slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi, Aizsardzības ministrija sedz viņa ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem, vecākiem) nepieciešamo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kursa izdevumus.

Ja aktīvā dienesta karavīrs, pildot dienesta pienākumus, guvis ievainojumu (sakropļojumu, kontūziju) vai tādu slimību, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi, un tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām, Aizsardzības ministrija sedz viņa ģimenes locekļu (laulātā, bērnu, vecāku, bet ne vairāk kā divu personu) ceļa (uz ārstēšanas vietu un no tās) izdevumus un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.

Ja karavīrs aktīvā dienesta laikā neuzmanības dēļ gājis bojā vai guvis veselības bojājumu un kļuvis par invalīdu, bet bojāejas vai veselības bojājuma cēlonis nav saistīts ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu vai viņa ļaunprātīgu vai nepiedienīgu rīcību, viņam vai viņa laulātajiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem var izmaksāt daļu no 100 000 eur pabalsta, kura apmēru katrā atsevišķajā gadījumā nosaka aizsardzības ministrs.

Karavīru, kas gājis bojā vai miris dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus vai ar militāro dienestu saistītu iemeslu dēļ, apbedī par valsts līdzekļiem. Šādā gadījumā tiek uzstādīts pēc aizsardzības ministra apstiprināta parauga izveidots karavīra kapa piemineklis. Ja tiek uzstādīts citāds, nevis karavīra kapa piemineklis, Aizsardzības ministrija sedz to izdevumu daļu, kura atbilst karavīra kapa pieminekļa vērtībai.

 

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Karavīram izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

 

Atvaļināšanas pabalsts

Atvaļinot karavīru no aktīvā dienesta, viņam izmaksā atvaļināšanas pabalstu, ja atvaļināšana notiek:

Iemesls  Apmērs 
Maksimālā vecuma sasniegšana   pēdējā mēneša mēnešalgas un piemaksu apmērā
Karavīram, kurš pirms atvaļināšanās no dienesta piedalījies starptautiskajā operācijā vai bijis iesaistīts ātrās reaģēšanas spēkos ārpus Latvijas teritorijas, atvaļināšanas pabalstu izmaksā, ņemot vērā pēdējā mēneša mēnešalgu un piemaksas, kādas viņam bija noteiktas pamatdienesta vietā Latvijā.
Izbeidzot līgumu pirms termiņa veselības stāvokļa dēļ 
Izbeidzot līgumu pirms termiņa vienības (apakšvienības) likvidēšanas/ reorganizēšanas/ karavīru skaita samazināšanas dēļ, nepiedāvājot citu amatu 
Izbeidzot līgumu pirms termiņa vienības (apakšvienības) likvidēšanas/ reorganizēšanas/ karavīru skaita samazināšanas dēļ, piedāvājot citu amatu, no kura karavīrs atsakās  pēdējo divu nedēļu mēnešalgas apmērā 
Citu iemeslu dēļ  mēnešalga un piemaksas līdz atvaļināšanas dienai 

 

Pabalsts par bērnu invalīdu

Pabalsts 50% apmērā no karavīram noteiktās mēnešalgas pienākas karavīram, kura apgādībā ar bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, to izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473