Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Uzņemošās valsts atbalsts
Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai
Starptautiskā sadarbība
Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijā
Informācija darba devējiem
Jaunatnes izglītošana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Par NBS / Sadarbība / Informācija darba devējiem
Informācija darba devējiem

Informācija zemessargu darba devējiem

Latvijas Republikas Zemessardzes likuma, kas stājās spēkā 2010.gada 1.septembrī, 6.panta, kas regulē dienesta izpildi, 4.daļā noteikts, ka darba devējs vai izglītības iestāde atbrīvo Zemessardzes dienestā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām), neizmaksājot viņam darba samaksu, bet saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības:
1) līdz piecām darba dienām gadā zemessarga apmācībai;
2) līdz piecām darba dienām gadā Zemessardzes uzdevumu pildīšanai;
3) ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā — līdz ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa atcelšanai;
4) līdz pusotram gadam dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos un tam nepieciešamajai apmācībai;
5) līdz pusotram gadam, ja zemessargam uzdots pildīt prombūtnē esoša karavīra vai vakanta amata pienākumus Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Darba likuma 153.pantā noteikts, ka darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas darbiniekam, kurš pilda dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē, ja par viņa iesaisti Zemessardzes uzdevumu izpildē vai apmācībā darba devēju informē Zemessardzes vienības komandieris dienestu Zemessardzē regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas piešķir uz Zemessardzes vienības komandiera izziņā norādīto laiku. Darbiniekam, kurš izmanto minēto atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

 

Informācija rezerves karavīru darba devējiem rezerves karavīru mācību gadījumā 

Militārā dienesta likuma 66.panta, kas nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām mācībām, 7.daļā noteikts, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas norīkojumā norādītajā laikā līdz 60 dienām kalendāra gadā.

Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumu Nr.779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” 23.punktā noteikts, ka  rezerves karavīrs, saņemot iesauk¬šanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā. Noteikumu 24.punktā noteikts, ka darba devējs, pie kura strādā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba uz veselības pārbaudes laiku. Pēc tam, kad darbinieks uzrāda pavēsti (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām), darba devējs piešķir darbiniekam bezalgas atvaļinājumu uz militāro mācību laiku.

Savukārt izglītības iestāde, kurā mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, saskaņā ar noteikumu 25.punktu atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām uz veselības pārbaudes laiku, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā iesaukšanu pārceļ pārbaudījumu laiku un citus studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus uz iesaukšanas laiku, saglabājot tiesības turpināt mācības un iemaksāto mācību maksu, bet pēc atgriešanās no kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām nodrošina izglītojamam iespēju turpināt mācības tajā pašā statusā.

 

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem mobilizācijas gadījumā

Mobilizācijas likuma 13.pantā noteikts, ka Latvijas pilsoņu — rezerves karavīru un rezervistu — iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumu Nr. 779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” 35. punktā noteikts, ka darba devējs, pie kura nodarbināts aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbinieka mobilizēšanu, pamatojoties uz darbinieka atvaļinājuma pieprasījumu, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas, bet pēc demobilizācijas atjauno darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, nodrošinot viņam darbu iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

Savukārt izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, saskaņā ar noteikumu 36. punktu 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā mobilizēšanu uz mobilizācijas laiku atliek pārbaudījumu un citu studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus, saglabājot iemaksāto mācību maksu un tiesības pēc demobilizācijas turpināt mācības, bet pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

 

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem mobilizācijas mācību gadījumā

Mobilizācijas likuma 16.pantā noteikts, ka, lai sagatavotos mobilizācijai un apmācītu mobilizācijas īstenošanā iesaistīto personālu, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas mācības.

Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumu Nr.837 “Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām” 36.punktā noteikts, ka darba devējam, pie kura strādā darbinieks, kas saņēmis pavēsti par dalību mobilizācijas mācībās, ne vēlāk kā 24 stundas pirms darbinieka saņemtajā pavēstē norādītā ierašanās laika mācību vietā atbrīvot viņu no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku, saglabājot tam darba vietu, samaksāt darbiniekam vai viņa pilnvarotai personai par nostrādāto darba laiku līdz darbinieka atbrīvošanai no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku un pirms mācību uzsākšanas izsniegt darbiniekam izziņu par darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja darbiniekam noteikta laika alga, vai izziņu par vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja darbiniekam noteikta akorda alga.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473