Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Normatīvie akti
Normatīvie akti

Nacionālā drošība, valsts aizsardzība

Likums: Par Ziemeļatlantijas līgumu

Likums: Nacionālās drošības likums

Likums: Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli

Likums: Valsts aizsardzības finansēšanas likums

Likums: Mobilizācijas likums

Likums: Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 

Likums: Par valsts noslēpumu

Likums: Valsts drošības iestāžu likums

Likums: Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Likums: Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas Aizsardzības koledžu

Likums:  Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu

Likums: Par Protokolu par starptautisko militāro štābu statusu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu

Likums: Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu

Likums: Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai

Likums: Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā

Likums: Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību

Likums: Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā

Likums: Latvijas Republikas valsts robežas likums

Likums: Par aviāciju

Likums: Aizsargjoslu likums

Likums: Par piesārņojumu

Likums: Par Konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu

Likums: Par Atvērto debesu līgumu

Likums: Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums

Likums: Informācijas tehnoloģiju drošības likums

Koncepcija: Nacionālās drošības koncepcija

Koncepcija: Valsts aizsardzības koncepcija 

MK noteikumi: Valsts noslēpuma objektu saraksts

MK noteikumi: Noteikumi par Vienošanos starp Ziemeļatlantijas līguma pusēm par informācijas drošību

MK noteikumi: Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi

MK noteikumi: Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība

MK noteikumi: Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība

MK noteikumi: Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti

MK noteikumi: Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība

MK noteikumi: Par Tehnisko risinājumu attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās

MK noteikumi: Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās

MK noteikumi: Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus

MK noteikumi: Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem

MK noteikumi: Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem

MK noteikumi: Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu

MK noteikumi: Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība

MK noteikumi: Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi

MK noteikumi: Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm

MK rīkojums: Par Militāro draudu analīzi

MK noteikumi: Aizsardzības ministrijas nolikums

MK noteikumi: Kārtība, kādā Aizsardzības ministrijas norīkotās amatpersonas uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

MK noteikumi: Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā tehnisko vienošanos par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu sabiedroto spēkiem saistībā ar Sevišķi ātras reaģēšanas spēku aktivitātēm

MK noteikumi: Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā

MK noteikumi: Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus

MK noteikumi: Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai

MK noteikumi: Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

MK noteikumi: Noteikumi par militāro objektu apzīmēšanai lietojamo informatīvo zīmi

MK rīkojums: Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā

MK rīkojums: Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")

MK rīkojums: Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")

MK rīkojums: Par Rīcības plānu kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")

MK noteikumi: Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību

MK noteikumi: Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam

MK noteikumi: Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā

MK noteikumi: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

MK noteikumi: Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

MK noteikumi: Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

MK noteikumi: Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm

MK noteikumi: Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi

 

Nacionālo bruņoto spēku darbība

Likums: Nacionālo bruņoto spēku likums

Likums: Latvijas Republikas Zemessardzes likums 

Likums: Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās 

Likums: Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos

MK noteikumu: Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi) 

MK noteikumi: Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā 

MK instrukcija: Sadarbības kārtība starp Civilās aviācijas aģentūru un Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem attiecībā uz Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rīcību gaisa telpas izmantošanā

MK noteikumi: Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar militārās aviācijas nelaimes gadījumiem

MK noteikumi: Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

MK noteikumi: Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

MK noteikumi: Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām 

MK noteikumi: Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām

MK noteikumi: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Valsts robežsardze veic robežuzraudzības uzdevumus jūrā, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku tehniskos līdzekļus, peldlīdzekļus un gaisakuģus 

MK noteikumi: Noteikumi par kapelānu dienestu 

MK noteikumi: Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

MK noteikumi: Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām

MK noteikumi: Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma izpildi par kuģa izraidīšanu no ostas

MK noteikumi: Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus

MK rīkojums: Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā

MK instrukcija: Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu

MK noteikumi: Noteikumi par militārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām

MK noteikumi: Kārtība, kādā izgatavo un izsniedz rokas apsējus un identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu

MK noteikumi: Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme

MK noteikumi: Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem

MK noteikumi: Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi

MK rīkojums: Par ieroču modeļu noteikšanu un iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām

MK noteikumi: Noteikumi par militāro objektu apzīmēšanai lietojamo informatīvo zīmi

 

Militārais dienests 

Likums: Militārā dienesta likums 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība

MK noteikumi: Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, kā arī to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību 

MK noteikumi: Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību 

MK noteikumi: Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments 

MK noteikumi: Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība 

MK noteikumi: Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem 

MK noteikumi: Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

MK noteikumi: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi

MK noteikumi: Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

MK noteikumi: Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru amatiem, kuros var pārcelt ierēdni, par profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonu, kura ir tiesīga piemērot ierēdnim disciplinārsodu

Dienests Zemessardzē

Likums: Latvijas Republikas Zemessardzes likums 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, kā arī to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību 

MK noteikumi: Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments 

MK noteikumi: Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība 

MK noteikumi: Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību

MK noteikumi: Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē 

MK noteikumi: Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa

MK noteikumi: Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru 

MK noteikumi: Noteikumi par bijušajiem zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību

Atlīdzības sistēma

Likums: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 

Likums: Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 

MK noteikumi: Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un to noteikšanas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām 

MK noteikumi: Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību 

MK noteikumi: Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība

MK noteikumi: Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē 

MK noteikumi: Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa

MK noteikumi: Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību  

MK noteikumi: Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru 

MK noteikumi: Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus 

MK noteikumi: Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru

MK noteikumi: Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību

MK noteikumi: Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas

Izdienas pensijas. Speciālās piemaksas

Likums: Militārpersonu izdienas pensiju likums

MK noteikumi: Militārpersonu izdienas pensijas izmaksas kārtība 

MK noteikumi: Noteikumi par speciālo piemaksu valsts pensijai Latvijas armijā dienējušām personām

MK noteikumi: Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Bruņoto spēku rezerve un mobilizācija. Civilās aizsardzības sistēmas atbalsts bruņotajiem spēkiem izņēmuma stāvoklī

Civilās aizsardzības sistēma un tās mobilizācija ir Iekšlietu ministrijas, bet tautsaimniecības mobilizācija – Ekonomikas ministrijas kompetencē

Likums: Nacionālās drošības likums

Likums: Mobilizācijas likums 

Likums: Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 

Likums: Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

MK noteikumi: Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam

Likums: Karatiesu likums

Likums: Valsts materiālo rezervju likums

Likums: Oficiālās elektroniskās adreses likums

MK noteikumi: Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijas plāniem 

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijai nepieciešamajām institucionālajām struktūrām un materiālo un finanšu resursu plānošanu un izmantošanu 

MK noteikumi: Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem 

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem 

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām 

MK noteikumi: Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā 

MK noteikumi: Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par atliktajām piegādēm

MK noteikumi: Noteikumi par pasta, radio, televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā 

MK noteikumi: Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā 

MK noteikumi: Noteikumi par hidrometeoroloģijas dienestu darbību valsts apdraudējuma gadījumā 

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu 

MK noteikumi: Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām

MK noteikumi: Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus 

MK noteikumi: Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība

MK noteikumi: Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība

MK noteikumi: Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi 

MK noteikumi: Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība 

MK instrukcija: Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī

MK noteikumi: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos 

MK noteikumi: Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" un valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu

MK noteikumi: Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību

MK Noteikumi: Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai

MK rīkojums: Par Tautsaimniecības mobilizācijas plānu

MK rīkojums: Par Valsts civilās aizsardzības plānu 

Civilās aizsardzības plāns

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473