Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Iedzīvotāju tiesības, pienākumi un aizliegumi miera un kara laikā
Drošība uz ūdens
Gaisa telpas drošība
Militārie objekti
Militārie poligoni
Sprādzienbīstamie priekšmeti
Pirmā palīdzība
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Aktualitātes / Tavai drošībai! / Militārie poligoni
Militārie poligoni

1999.gada 10.martā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.119 “Par nekustamās mantas Ādažu nacionālajā mācību centrā saglabāšanu valsts īpašumā” saglabāja valsts īpašumā un nodeva Aizsardzības ministrijas valdījumā nekustamo mantu – zemi 7784 hektāru platībā un 150 ēkas (būves) Rīgas rajona Ādažu un Sējas pagastā. Savukārt Aizsardzības ministrija, nokārtojot formalitātes par nekustamās mantas ierakstīšanu zemesgrāmatā, pilnvaroja mācību centru apsaimniekot šo nekustamo mantu, kuras piešķiršanas mērķis saskaņā ar likumu “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” ir tās izmantošana valsts aizsardzības vajadzībām.

Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām. Ādažu poligona apmeklētājiem visa nepieciešamā informācija ir pieejama uz informācijas stendiem, kas ir izvietoti uz galvenajiem poligona ceļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.2.punktu šie noteikumi neattiecas uz militārās darbības radīto troksni militāro uzdevumu īstenošanas vietās, tādējādi tas netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam. Neskatoties uz to, bruņotie spēki maksimāli cenšas samazināt kaujas šaušanu mācību vietās, tostarp arī naktīs un brīvdienās.

 

Poligona robežzīme

Robežlenta poligona vingrinājumu
zonas apzīmēšanai 

Zīme neeksplodējušās munīcijas
bīstamo teritoriju apzīmēšanai

Robežlenta stingras aizsardzības
aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai
Robežlenta poligona ārējās
robežas apzīmēšanai
Robežlenta ierobežotas darbības
aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai
Robežlenta poligonu kaujas šaušanas zonas apzīmēšanai  

Uzmanību! Aizliegts:

 • ieiet un iebraukt Ādažu poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu poligona administrāciju. Bez saskaņošanas atļauts pārvietoties pa koplietošanas ceļiem, kuri norādīti kartē. 
 • fiziski aiztikt neeksplodējušu munīciju vai citus bīstamus priekšmetus. Atrodot tos, apzīmējiet priekšmetu atrašanās vietu un nekavējoties ziņojiet Ādažu poligona administrācijai.   

 

Kā sazināties ar Ādažu poligona administrāciju?

3.reģionālā nodrošinājuma centra dežūrvirsnieks: tālrunis – 67335615, fakss – 67335616.

3.reģionālā nodrošinājuma centra Poligona nodaļa: tālrunis – 67335717, fakss – 67335623.

 

Ādažu poligona teritoriju apzīmējumi dabā

 • Poligona robežas apvidū apzīmētās ar kupicām, robežzīmēm un lentām.
 • Robežzīmes un lentas ir izvietotas uz kokiem vai stabiņiem.
 • Ikviena zīme un lenta ir labi pārredzama no liela attāluma.
 • Atrodoties pret uzstādīto robežzīmi un lentu, ir redzamas arī zīmes un lentas, kas atrodas pa kreisi vai pa labi no poligona apmeklētāja.
 • Apvidū, kas klāts ar mežu, ir izcirstas stigas, lai labāk būtu pārredzama poligona robeža.

 

Ādažu poligona teritoriju iedalījums

 

Uzmanību!

Lūdzu bez ierunām izpildiet poligona apķēdējuma karavīru prasību par kaujas šaušanas zonas atstāšanu! Patvaļīga atrašanās kaujas šaušanas zonā rada draudus Jūsu dzīvībai!

 

Ugunsdrošības pasākumi mežos un purvos

Mežos un purvos aizliegts:

 1. bojāt meža ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas torņus, citas būves un celtnes, kā arī plakātus, norādījuma zīmes un citus informācijas līdzekļus;
 2. izgāzt vai dedzināt visu veidu atkritumus;
 3. kurināt ugunskuru augošu koku tuvumā tuvāk par diviem metriem.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

 1. kurināt mežā un purvos ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
 2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Atstājot ugunskura vietu, uguns jānodzēš, līdz pilnīgi izbeidzas gruzdēšana, lai novērstu ugunsgrēka izcelšanas iespēju;
 3. nomest mežā un purvos vai uz ceļiem, kas šķērso tos, degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus degošus vai gruzdošus priekšmetus.

Ādažu poligona nemilitārā izmantošana

Saskaņā ar NBS 12.05.2008. Noteikumiem Nr.6 „Kārtība, kādā NBS vienību objektus izmanto nemilitārām vajadzībām”,
Poligonu var izmantot:

 • motosporta federācijas, auto tirgotāju firmas un citas līdzīga rakstura organizācijas sacensību, testa braucienu rīkošanai;
 • militarizētas (apsardzes) organizācijas apmācību rīkošanai;
 • telšu pilsētiņu ierīkošanai atpūtas un apmācību vajadzībām;
 • aizsargājamo un īpaši izmantošanā regulējamo dzīvnieku un augu novērošanai (izpētei), dabas lieguma apskatei.

Poligona izmantotāja pienākums ir ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš griezties pie mācību centra komandiera ar lūgumu izmantot Ādažu poligonu. Pieprasījumi, kas iesniegti vēlāk kā noteikts iepriekš vai ir pretrunā ar morāles un ētikas prasībām, netiek izpildīti. Poligona izmantotājs sedz visus izdevumus, kas mācību centram papildus rodas sakarā ar poligona izmantošanu nemilitārām vajadzībām.

 

Kontroles sistēma

Lai nepieļautu nesankcionētu iekļūšanu kaujas šaušanas zonā, uz galvenajiem ceļiem ir izveidoti poligona apķēdējuma posteņi. Ikviena apmeklētāja pienākums ir bez ierunām izpildīt apķēdējuma karavīra prasības.
Lai kontrolētu un pārtrauktu prettiesisku Ādažu poligona izmantošanu kā militārām, tā nemilitārām vajadzībām, diennakts dežūras režīmā tiek norīkota poligona patruļa.

Ievērojiet!

Gūstot zaudējumus prettiesiskas darbības rezultātā, tas ir, neievērojot šos noteikumus, Jūs kā cietušais saskaņā ar Civillikuma 1777.pantu nevarat prasīt atlīdzību par zaudējumiem.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473