Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
2017. gada rezerves karavīru mācības
2018. gada rezerves karavīru mācības
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve / Rezerves karavīru kārtējās un pārbaudes mācības
Rezerves karavīru kārtējās un pārbaudes mācības

Rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās.

Rezerves karavīru mācības norit vairākas posmos. Pirmajā posmā notiek rezerves karavīru uzņemšana vienā vai vairākos uzņemšanas punktos, kas ietver reģistrēšanu, medicīnisko pārbaužu veikšanu, ekipēšanu un izmitināšanu. Otrais mācību posms ir individuālā apmācība, kurā rezerves karavīri vienā vai vairākās vietās vienlaikus iziet intensīvu karavīra iemaņu atjaunošanas kursu. Savukārt trešajā posmā notiek speciālistu un kolektīvā apmācība jau konkrētā vienībā un atbilstoši šīs vienības kaujas pamatuzdevumu sarakstam un amatu aprakstam. Rezerves karavīru mācības noslēdz posms, kurā tiek veikta sākotnējā vērtējuma aptauja un ekipējuma nodošana.

Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēli sagatavo rezerves uzskaites struktūrvienība un iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim parakstīšanai. Pavēlē norāda mācību norises laiku un vietu, iesaucamo rezerves karavīru skaitu un rezerves karavīru sarakstu (norādot dienesta pakāpi, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesaukšanas laiku).

Par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to iesaucamajai personai personīgi pret parakstu. Ja rezerves karavīru ar viņa un viņa darba devēja piekrišanu militāro mācību starplaikos iesauc uz pārbaudes mācībām, pavēsti nosūta ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotajām mācībām. 

Minēto prasību attiecībā uz pavēstes nosūtīšanu uz rezerves karavīra oficiālo elektronisko adresi piemēro ar 2019. gada 1. februāri. Likums nosaka, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana rezerves karavīram no 2019. gada 1. februāra ir obligāta. Rezerves karavīrs oficiālo elektronisko adresi izveido no 2019. gada 2. janvāra.

Rezerves karavīru uz kārtējām vai pārbaudes mācībām neiesauc:
1) veselības stāvokļa dēļ;
2) ja rezerves karavīrs ir apgādājamu ģimenes locekļu vienīgais apgādnieks vai viņa apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;
3) ja rezerves karavīrs ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, ir izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots vai pret karavīru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;
4) ja rezerves karavīrs dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris vienu reizi gadā pēc rezerves karavīra motivēta lūguma var pārcelt rezerves karavīram plānotās pārbaudes militārās mācības uz citu laiku, ja atklājušies no rezerves karavīra gribas neatkarīgi un nenovēršami apstākļi, kurus Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir atzinis par attaisnojošiem.

Militāro mācību laikā rezerves karavīrs pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss, un mācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā.

Virsnieku sastāva karavīru var iesaukt kopumā līdz deviņiem mēnešiem, viena gada laikā līdz 60 dienām, bet instruktoru un kareivju sastāva karavīru — kopumā līdz sešiem mēnešiem, viena gada laikā līdz 30 dienām.

Intervāls starp kārtējām militārajām mācībām, kurās iesaista rezerves karavīru, nav mazāks par četriem gadiem.

Kopā:

Viena gada laikā: 

Pārtraukums starp mācībām:

Virsnieku sastāva karavīrs

9 mēneši

60 dienas

 ne mazāk par 4 gadiem

Instruktoru sastāva karavīrs 

6 mēneši

 30 dienas

ne mazāk par 4 gadiem

Kareivju sastāva karavīrs

 6 mēneši

 30 dienas

 ne mazāk par 4 gadiem

Rezerves karavīru kārtējo militāro mācību starplaikos var iesaukt uz pārbaudes mācībām līdz 10 dienām gan no darba brīvajā, gan arī darba laikā. Šo laiku ieskaita militāro mācību kopējā laikā.

Rezerves karavīru kārtējo militāro mācību starplaikos var iesaukt uz pārbaudes mācībām, pārsniedzot minēto laiku, gan no darba brīvajā laikā, gan darba laikā, ja rezerves karavīrs un darba devējs tam piekrīt. Arī šo laiku ieskaita militāro mācību kopējā laikā.

Militāro mācību organizēšanu, to materiāltehnisko un finansiālo nodrošinājumu, kā arī rezerves karavīra visu veidu apgādi militāro mācību laikā nosaka aizsardzības ministrs.

Uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamā rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudi nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība 15 - 30 dienas pirms rezerves karavīra iesaukšanas.

Uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamo rezerves karavīru par viņa veselības stāvokļa pārbaudei noteikto vietu un laiku rezerves uzskaites struktūrvienība informē rakstiski ne vēlāk kā 10 kalendāra dienas pirms noteiktās pārbaudes.

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas norīkojumā norādītajā laikā līdz 60 dienām kalendāra gadā. Militāro mācību laikā rezerves karavīram saglabā darba vietu un amatu.

Rezerves karavīrs, saņemot iesauk¬šanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā.

Darba devējs, pie kura strādā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba uz veselības pārbaudes laiku. Pēc tam, kad darbinieks uzrāda pavēsti (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām), darba devējs piešķir darbiniekam bezalgas atvaļinājumu uz militāro mācību laiku.

Izglītības iestāde, kurā mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām uz veselības pārbaudes laiku; ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā iesaukšanu pārceļ pārbaudījumu laiku un citus studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus uz iesaukšanas laiku, saglabājot tiesības turpināt mācības un iemaksāto mācību maksu; pēc atgriešanās no kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām nodrošina izglītojamam iespēju turpināt mācības tajā pašā statusā.

Aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs ierodas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām pavēstē norādītajā vietā, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, karavīra apliecību, transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir), potēšanas pasi (ja ir), kā arī veselības traucējumus apliecinošus medicīniskos dokumentus (piemēram, izrakstus, izmeklējumus), kā arī  informāciju par kontu (konta numurs, banka), uz kuru pārskaitāma kompensācija rezerves karavīram par militāro mācību laiku.

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram par katru militāro mācību dienu izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Rezerves karavīrs, kas piedalās militārajās mācībās, atkarībā no dienesta pakāpes par vienu dienu saņem kompensāciju 5 % apmērā no mēneša bāzes algas, kas noteikta profesionālā dienesta karavīram ar līdzvērtīgu dienesta pakāpi. Ja līdzvērtīgai dienesta pakāpei noteiktas vairākas mēnešalgas bāzes kategorijas, kompensāciju aprēķina no karavīra II kategorijas mēneša bāzes algas. Kopējo kompensācijas apmēru rezerves karavīram nosaka, reizinot kompensācijas apmēru par vienu dienesta dienu ar dienesta dienu skaitu. Rezerves karavīram kompensāciju izmaksā ar pārskaitījumu karavīra norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc militārajām mācībām. 

Kareivis par vienu dienu mācībās saņem 26 euro, dižkareivis – 27.50, kaprālis – 30.25, seržants – 32.50, virsseržants – 34.50, štāba virsseržants - 36.75, augstākais virsseržants - 41.50, leitnants – 32.50, virsleitnants – 35.50, kapteinis – 39.50, bet majors – 42.50 eiro. Izmaksājamā kompensācija neapliekas ar nodokļiem.  

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram kompensē transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē noteiktajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ. Izdevumus par taksometra izmantošanu neatlīdzina.

Kompensācijas apmēru, kas saistīts ar sabiedriskā transporta izmantošanu, nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī). Ja uz militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs ierodas no ārvalsts, viņš izvēlas ekonomiski pamatotu lētāko transporta veidu. Kompensācijas apmēru, kas saistīts ar sabiedriskā transporta izmantošanu, lai no ārvalstīs deklarētās dzīvesvietas dotos uz rezerves karavīru militāro mācību norises vietu un atpakaļ, kā arī uz veselības stāvokļa pārbaudes vietu un atpakaļ, nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī), kas atbilst ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmās klases tarifiem.

Mācību laikā rezerves karavīram tiek segti ēdināšanas izdevumi.

Uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī.

Uz militāro mācību laiku iesauktie rezerves karavīri ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai. Mācību laikā uz rezerves karavīru attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, kas nosaka izmaksājamā pabalsta apmēru karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 200.1pants nosaka atbildību par rezerves karavīra pienākumu nepildīšanu. Par rezerves karavīra neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā - uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473